Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Studio Stuive, ingeschreven in het Handelsregister bij Studio Stuive onder nummer 02316292, inzake de website studiostuive.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Studio Stuive door middel van verwerkingen via onze website studiostuive.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Studio Stuive respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Studio Stuive. Je dient je ervan bewust te zijn dat Studio Stuive niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden je aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. Je kunt zien dat je niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt als klant van Studio Stuive, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Studio Stuive en gebruikt om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Studio Stuive verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Studio Stuive verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten of producten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail
 • Je kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Studio Stuive analyseert gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de doelgroep.
 • Studio Stuive verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jouw persoonsgegevens kunnen ook door Studio Stuive worden gebruikt om je te informeren over Studio Stuive-producten en -diensten. Je e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Je kunt het ontvangen van Studio Stuive-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Jouw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Studio Stuive.

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Stuive neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Stuive) tussen zit.

Delen van gegevens met derden

Studio Stuive verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Studio Stuive blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Stuive en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een digitaal bestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van ju persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@studiostuive.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Studio Stuive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Studio Stuive bewaart jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Indien je op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt je je te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over Cookies. Studio Stuive gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door je browser kan worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ok alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Stuive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@StudioStuive.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studio Stuive. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacyverklaring

Privacyverklaring